Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Projekty UE

Show the MENU

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w dniu 20 sierpnia 2012 roku podpisał umowę nr UDA-RPLD.04.02.00-00-018/12-00 na dofinansowanie projektu „e-Doradca ziemi łódzkiej”, który finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach IV Osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV. 2 E-usługi publiczne.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w dniu  17 kwietnia 2012 roku podpisał umowę nr UDA-RPLD.03.02.00-00-381/11-00 na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza osoby zainteresowane kultywowaniem lokalnych tradycji ludowych, folkloru i rzemiosła artystycznego do udziału w dwudniowej otwartej imprezie integracyjnej organizowanej w dniach 24-25 kwietnia 2010r. (w godzinach 10.00-16.00) na terenach wystawowych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach przy ul. Nowości 32.

Projekt zakłada promocję dziedzictwa kulinarnego i kulturowego poprzez prezentację lokalnych smaków oraz pokazy sztuki rzemiosła ludowego w tym m.in. kowalstwo, garncarstwo, papieroplastyka. Całość uświetniona zostanie występami ludowych zespołów pieśni i tańca z powiatów brzezińskiego, skierniewickiego oraz zgierskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 42-719 89 28, +48 797 187 086

Człowiek – najlepsza inwestycja

Prezentacja projektu - 15,74MB

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Termin realizacji projektu: 01.03.2009r. - 30.05.2009r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego