Deklaracja dostępności

Show the MENU

Deklaracja Dostępności ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.lodr-bratoszewice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-04-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-04-27

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej brak tłumacza języka migowego.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-26
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Wojciech Beczkowski.
e-mail: w.beczkowski [at] lodr-bratoszewice.pl, telefon 797 187 072.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji cyfrowej w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, należy niezwłocznie powiadomić osobę występującą, kiedy realizacja zgłoszenia będzie możliwa, jednak nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach posiada trzy lokalizacje:

 • Centrala: ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice,
 • Oddział w Piotrków Trybunalski: ul. Kasztelańska 9, 97-300 Piotrków Trybunalski,
 • Oddział w Kościerzynie: Kościerzyn 77 98-285 Wróblew.

Centrala dla swojej działalności, wykorzystuje dwie niezależne nieruchomości:

Budynek Dyrekcji i Ośrodek Szkolenia.

Główne wejście do siedziby Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach usytuowane jest na wprost bramy wjazdowej. Do budynku prowadzą schody wraz z barierkami, poręczami. Brak jest widy/ platformy dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej/ze szczególnymi potrzebami. Drzwi na korytarzach są szerokie z możliwością powiększenia o szerokość bocznego skrzydła, co umożliwia swobodne przemieszczania się. W większość przestrzeń korytarzy pozbawiona jest barier przestrzennych (np.: wolnostojących stolików, biurek, szafek). Schody w budynku wyposażone są w poręcze.

Podłogi w budynku pozbawione są wykładzin dywanowych, chodników itp., a także materiałów utrudniających przemieszczanie się. W wejściu budynku znajduje się jedna, ogólna tablica informacyjna, na drzwiach pokoi znajdują się tabliczki informacyjne. Brak informacji wizualnej, dotykowej, głosowej na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

W budynku brak wydzielonej toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Wśród personelu nie ma tłumacza polskiego języka migowego.

Przed budynkiem Dyrekcji znajduje się parking samochodowy, na którym wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych oznaczone właściwą tablicą informacyjną.

Na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs, w Bratoszewicach znajduje się również budynek Ośrodka Szkolenia, w którym zlokalizowane jest większość Działów merytorycznych odpowiedzialnych za realizację działań statutowych Ośrodka (wypełnianie wniosków, organizacja szkoleń, kursów, olimpiad, porady merytoryczne dla rolników, przedsiębiorców, mieszkańców obszarów wiejskich, KGW, RHD itp.)

Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd i platformę dźwigową przeznaczoną dla osób ze szczególnymi potrzebami, istnieje możliwość bezpośredniego przyjęcia interesanta na parterze budynku. Brak jest windy/ platformy dostosowanej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami umożliwiającej wejście na kolejne kondygnacje budynku. Korytarze i drzwi w budynku zapewniają swobodne poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Podłogi w budynku pozbawione są wykładzin dywanowych, chodników itp. materiałów utrudniających przemieszczanie się. Schody w budynku są wyposażone w poręcze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Wśród personelu nie ma tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku brak ogólnych tablic informacyjnych, jednak na drzwiach pokoi znajdują się tabliczki informacyjne. Brak informacji wizualnej, dotykowej, głosowej na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Przed budynkiem Ośrodka Szkolenia zamontowana została platforma dźwigowa dla osób niepełnosprawnych z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej (oznaczonym tablicą Parking dla osób niepełnosprawnych). Korzystanie z widy zostało szczegółowo opisane na tablicy wewnętrznej platformy. Klucze do widy znajdują się w pomieszczeniu recepcji.

W budynku Ośrodka Szkolenia istnieje możliwość komfortowego skorzystania z usług świadczonych przez ŁODR zs. w Bratoszewicach, przez osoby ze szczególnymi potrzebami. W budynku zorganizowany jest punkt obsługi interesantów, zadaniem którego jest pomoc wszystkim osobom z zewnątrz, w sprawnym załatwieniu zgłaszanych spraw. W tym celu przy platformie dźwigowej został zamontowany na wysokości 1,2 m dzwonek bezprzewodowy w celu kontaktu osoby niepełnosprawnej z doradcą ŁODR zs. w Bratoszewicach.

Wejście do budynku nie jest objęte systemem kontroli dostępu (bramki wejściowe). Jest dozorowane przez służby ochrony w godzinach od 15.00 do 7.00 oraz 24 h/dobę w dni wolne od pracy oraz święta. Przed wejściem do Ośrodka Szkolenia znajduje się monitoring wizyjny (kamera).

Oddział w Kościerzynie

Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą szerokie drzwi, przy drzwiach znajduje się dzwonek umożliwiający powiadomienie pracowników o przybyciu do Ośrodka. Na parterze budynku możliwe jest przyjęcie interesanta. W budynku brak wydzielonej toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek jest piętrowy na piętro prowadzą schody, brak jest widny/platformy umożliwiającej wejście osobom niepełnosprawnym. Schody w budynku są wyposażone w poręcze. Przed wejściem do budynku wyznaczone jest miejsce parkingowe przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Wśród personelu nie ma tłumacza polskiego języka migowego. W budynku brak ogólnych tablic informacyjnych, jednak na drzwiach pokojów znajdują się tabliczki informacyjne.

Brak informacji wizualnej, dotykowej, głosowej na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Wejście do budynku nie jest dozorowane przez służby ochrony oraz objęte systemem kontroli dostępu (bramki wejściowe), monitoringiem wizyjnym.

Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

Siedziba Oddziału znajduje się w zabytkowym budynku, który nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku znajdują się liczne schody o różnej szerokości i wysokości, progi i utrudnienia komunikacyjne. Pomieszczenia i korytarze są różnej wysokości i szerokości. Brak jest windy/platformy umożliwiającej przemieszczenie się miedzy kondygnacjami budynku.

W budynku brak wydzielonej toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Schody i korytarze, pomieszczenia pokryte są chodnikami, wykładzinami o krótkim włosie lub parkietem, płytkami kamiennymi/ betonowymi.

Przy głównych drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający powiadomienie o potrzebie skorzystania z pomocy innej osoby/ porady pracownika/ chęci dostania się do budynku. Drzwi boczne umożliwiają wejście do budynku osobie ze szczególnymi potrzebami, jednak nie ma nadal możliwości wejścia na kolejne kondygnacje.

Na trenie wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w sporej, ok 100 m odległości od wejścia głównego do budynku i jeszcze większej odległości od wejścia bocznego. W korytarzu wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna dotycząca wykazu osób i numerów pokoi pracowników/ komórek Oddziału, na drzwiach pokoi znajdują się tabliczki informacyjne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Wśród personelu nie ma tłumacza polskiego języka migowego.

Brak informacji wizualnej, dotykowej, głosowej na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Wejście do budynku nie jest dozorowane przez służby ochrony oraz objęte systemem kontroli dostępu (bramki wejściowe), monitoringiem wizyjnym.