INFORMACJE O PROJEKCIE "e-Doradca ziemi łódzkiej"

Show the MENU

Grafika RPOProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Łódzkiego

Celem bezpośrednim jest przekształcenie administracji usług publicznych świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w sposób przyjazny i wygodny dla petenta. Służyć ma temu zakup i wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych, który umożliwi zdalną obsługę spraw rozpatrywanych przez doradców rolniczych, swobodny dostęp do informacji przez Internet oraz pobieranie formularzy. Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia doradztwa rolniczego na terenie województwa łódzkiego.

Przed projektem "e-Doradca ziemi łódzkiej " stoją następujące zadania:

  1. budowa sieci teleinformatycznej umożliwiającej dostęp do Internetu jednostkom organizacyjnym ŁODR, w tym utworzenie trzech lokalnych centrów danych
  2. podłączenie sieci informatycznej ŁODR w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet; umożliwi to komunikację na drodze elektronicznej z rolnikami, klientami, przedsiębiorcami, a także z innymi jednostkami administracji samorządowej, jak i centralnej
  3. zakup sprzętu informatycznego: komputerów typu PC, laptopów, kserokopiarek, serwerów, systemu backupu oraz oprogramowania antywirusowego informatycznego
  4. budowa „Aplikacji do zarządzania gospodarstwem rolnym”.
  5. opracowanie zawartości portalu ŁODR, na którym zostaną uruchomione usługi administracyjno-biznesowe świadczone drogą elektroniczną, takie jak: e-doradca, w celu zapewnienia swobodnego dostępu do informacji publicznej na terenach wiejskich bez konieczności dojazdu do najbliższego doradcy.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w sierpniu 2012 r. Od tego czasu pracownicy ośrodka realizują działania zmierzające do zapewnienia dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych, komunikacyjnych oraz e-usług publicznych w celu rozwoju rolnictwa Łódzkiego. W 2013 roku zakupiono 177 laptopów oraz 28 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 20 kserokopiarek, 2 serwery oraz urządzenia do zabezpieczania sieci, tzw. bezpieczny styk z Internetem. W połowie przyszłego roku rozpocznie się wdrażanie systemu kadrowo-księgowego oraz budowa infrastruktury sieciowej w oddziałach w Kościerzynie i w Piotrkowie Trybunalskim. W roku 2014 uruchomiony zostanie system do wykonywania kopii zapasowych danych oraz Internetowy Portal Doradczy. Proces wdrożenia portalu zakończony będzie szkoleniami kadry doradczej.

Zakupiony sprzęt oraz oprogramowanie umożliwią rolnikom z województwa łódzkiego:ewidencjonowanie działek rolnych, zarządzanie produkcją roślinną, otrzymywanie porad online od doradców ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach,otrzymywanie najnowszych wiadomości na wybrane tematy,otrzymywanie powiadomień SMS o zagrożeniach.

Tytuł projektu: „e-Doradca ziemi łódzkiej”
Nr projektu: UDA-RPLD.04.02.00-00-018/12-00
Całkowita wartość projektu: 1.999.266,60 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 1.381.607 zł

Beneficjent:
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach,
ul. Nowości 32,
95-011 Bratoszewice
tel.: (42) 719-89-28,
fax: (42) 719-66-99

Instytucja wdrażająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23,
90-113 Łódź
tel. (42) 663 30 64,
fax (42) 663 30 54
www.rpo.lodzkie.pl