Restrukturyzacja małch gospodarstw

Show the MENU
19.03.2020

Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Rusza nabór na Poddziałanie  6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw - Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Premia w wysokosci 60 tysięcy złotych wypłacana będzie w dwóch ratach: I rata - 80 % całkowitej wartości pomocy, II rata - 20 % całkowitej wartości pomocy. O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy wpisani do Ewidencji Producentów Rolnych, którego wielkośc ekonomiczna gospodarstwa jest mniejsza niż 13 tys. euro, jego dochody z rolnictwa stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub przychody z rolnictwa stanowią co najmniej 25 % wszystkich przychodów.

Premia przyznawana jest na operacje - obejmujące restrukyuryzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, która ma na celu poprawę konkurecyjności i zwiększenie rentownosci gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkosci ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro, lub o 20 % w stosunku do wartosci wyjsciowej.Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną działalność rolniczą. Inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartośc równą co najmniej  80 % kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe nie mogą być rozpoczete przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzgledniona inwestycja , która bedzie położona na gruntach stanowiacych własność wnioskodawcy, przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorzadu terytorialnego.

Pomoc nie może być przeznaczona na:

-prowadzenie plantacji roslin wieloletnich na cele energetyczne

-działy specjlne produkcji rolnej.