UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej (PROW 2014-2020)

Show the MENU
23.10.2017

Podobnie jak rolnicy realizujący program rolnośrodowiskowy (PROW 2007-2013), również rolnicy lub zarządcy realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne mają obowiązek prowadzić rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub ekologicznej. Jeżeli rolnik realizuje jednocześnie zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne (na podstawie przepisów „rozporządzenia rolnośrodowiskowo-klimatycznego”) i zobowiązanie ekologiczne, rejestr działalności rolnośrodowiskowej może prowadzić na jednym formularzu z rejestrem działalności ekologicznej prowadzonym w ramach realizowanego zobowiązania ekologicznego. Jeżeli rolnik realizuje jednocześnie zobowiązanie rolnictwo ekologiczne (na podstawie przepisów „rozporządzenia ekologicznego”) i zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne, rejestr działalności ekologicznej może prowadzić na jednym formularzu z rejestrem działalności rolnośrodowiskowo-klimatycznej prowadzonym w ramach realizowanego zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego. W sytuacji, gdy rolnik lub zarządca spełnia warunek minimalnej powierzchni łącznie z co najmniej jednym innym rolnikiem lub zarządcą, rejestr prowadzony jest przez każdego z rolników lub zarządców we własnym zakresie.

Posiadanie i prowadzenie rejestru jest jednym z wymogów warunkujących przyznanie płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej i płatności ekologicznej. W przypadku kontroli na miejscu, rejestr należy udostępnić kontrolującym inspektorom terenowym ARiMR wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą realizowanego działania PROW 2014-2020 w wersji papierowej.

Rolnik/zarządca ma obowiązek przechowywać rejestr przez cały okres trwania zobowiązania.

Rejestr trzeba prowadzić przez cały okres realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania ekologicznego dla wszystkich działek rolnych objętych tym zobowiązaniem w zakresie:

  • wykonywanych działań agrotechnicznych,
  • ealizowanych wypasów zwierząt.

W przypadku stosowania nawozów i środków ochrony roślin (w tym ochrony integrowanej), rejestr prowadzi się w odniesieniu do wszystkich działek rolnych w obrębie gospodarstwa. Wpisów dokonuje się na bieżąco oraz chronologicznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od wykonania danej czynności agrotechnicznej/zastosowania nawozów oraz środków ochrony roślin/realizacji wypasu zwierząt i związanej z danym pakietem/wariantem. Zapisy w rejestrze powinny zawsze odzwierciedlać stan faktyczny na danej działce rolnej. Rejestr może być też prowadzony w formie elektronicznej.

Wzór formularza rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej (PROW 2014-2020) wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest w Biurach Powiatowych oraz Oddziałach Regionalnych ARiMR, a także na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl.

W formularzu rejestru w tabeli A. Wykaz działań agrotechnicznych należy na bieżąco wskazywać wszystkie wykonywane zabiegi agrotechniczne. Jeżeli rolnik/zarządca zleca wykonanie działania agrotechnicznego osobom trzecim, musi w kolumnie UWAGI wpisać imię i nazwisko/nazwę wykonawcy.

W kolumnie 6 w tabeli A. Wykaz działań agrotechnicznych należy wpisać rodzaj wykonanej czynności, np. siew/gatunek rośliny (gatunki roślin), wszystkie zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne, zbiór roślin, koszenie, usunięcie i złożenie w stogi ściętej biomasy, selektywne i miejscowe niszczenie uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu, np. mazaczy herbicydowych, cięcia formujące i sanitarne, siew roślin poplonowych – rośliny jare, lub jako wsiewki poplonowej/międzyplonu ozimego w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych, przyoranie biomasy wsiewki poplonowej/międzyplonu ozimego z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym, zastosowanie nawożenia, zastosowanie środków ochrony roślin, zabiegi ochrony integrowanej itp., zgodnie z instrukcją wypełniania rejestru.

Natomiast w tabeli B. Wykaz wykonanych wypasów należy na bieżąco oraz w kolejności chronologicznej zamieszczać informacje dotyczące wypasu zwierząt, realizowanego na działkach rolnych lub ich częściach (jeżeli w danym gospodarstwie jest realizowany wypas).

Przed przystąpieniem do wypełniania rejestru trzeba koniecznie zapoznać się z treścią instrukcji wypełniania.

Źródło: strona www ARiMR.