UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Międzyplony wracają do województwa łódzkiego

Show the MENU
26.10.2017

Województwo łódzkie jest zaliczone do obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego.

Na tych obszarach wskazane jest realizowanie pakietu „Ochrona gleb i wód” z działania Rolno-środowiskowo-klimatycznego z PROW 2014-20.

 Celem pakietu jest odpowiednie użytkowanie gleb, ochrona przed erozją wodną, przeciwdziałanie utracie substancji organicznej w glebie, ochrona wód przed zanieczyszczeniami.

Jest to działanie podobne do tzw. „międzyplonów” z poprzedniego PROW-u.

 Pakiet polega na utrzymywaniu roślinności w okresach między dwoma plonami głównymi, co ogranicza zanieczyszczanie wód oraz erozję gleb

 Wymogi:

1. Siew roślin  międzyplonowych w terminie do 15 września

2. Zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca

3. Stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin,
przy czym gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu

4. Zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż

5. Zakaz nawożenia międzyplonu

6. Zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie

7. Niestosowanie komunalnych osadów ściekowych

8. Przyoranie biomasy międzyplonu z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym

9. Zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego również form jarych)

10. Utrzymywanie okrywy ochronnej gleby wymaganej przepisami w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska na posiadanych przez rolnika gruntach ornych, na których nie jest realizowany ten wariant, w przypadku gdy grunty te oraz grunty, na których jest realizowany ten wariant, znajdują się na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej

 11. Dopuszczalne spasanie mieszanek roślin jarych jesienią, a mieszanek roślin ozimych lub mieszanek roślin ozimych i jarych - wiosną, jeżeli doradca dopuści taką możliwość

 Beneficjent zobowiązany jest do stosowania przynajmniej jednej z następujących praktyk agrotechnicznych na danej powierzchni:

  • międzyplon ozimy,
  • międzyplon ścierniskowy,
  • pasy ochronne użytków zielonych zakładane na gruntach ornych położonych na obszarach erodowanych (o nachyleniu powyżej 20%) w poprzek stoku.

 Ze względu na specyfikę pakietu, w kolejnych latach zobowiązania dopuszczalne jest zwiększanie lub zmniejszanie powierzchni objętej zobowiązaniem o nie więcej niż 15% w każdym roku, w odniesieniu do wielkości powierzchni objętej zobowiązaniem w pierwszym roku.

 Wsparcie realizowane będzie na wyznaczonych obszarach:

  • szczególnie zagrożonych erozją wodną,
  • obszarach problemowych o niskiej zawartości próchnicy,
  • obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN)

 Wymogi jakie muszą zostać spełnione w ramach Pakietu 2:

  • obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej;
  • zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody.
  • obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej

Stawki płatności:

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód

Wariant 2.1 Międzyplony   - 650 zł/ha

Wariant 2.2 Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% - 450 zł/ha

 Opracowanie: H.Telus

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/