Inwestycje majace na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze żródeł rolniczych

Show the MENU
21.12.2021

Od 10 grudnia 2021 r ruszył nabór na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochdzacymi ze żródeł rolniczych.Wnioski mozna składać do 7.lutego 2022 r do ARiMR.Pomoc przyznaje sie rolnikowi , który;

1. jest posiadaczemgospodarstwa rolnego,położonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

2.w gospodarstwie , którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowle zwierzat gospodarskich, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli swiń powyzej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewniają dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w "Programie działań majacych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzacymi ze żródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszceniu", które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych ( oraz kiszonek- w przypadku młodych rolników).

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty; budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych. W tegorocznym naborze mozna ubiegać sie również o wsparcie na zakup instalacji technicznej lub wyposażenia do posiadanych już zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, pod warunkiem że u rolnika w gospodarstwie  spełnione sa wymagania dotyczace warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, w wysokości do; 60 % kosztów kwalifikowanych - w przypadku operacji realizowanej przez "młodego rolnika", 50 5 kosztów kwalifikowanych- w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego"młodym rolnikiem". Wysokośc limitu na jednego rolnika wynosi 100 tys. zł.

Złozone wnioski poddane będą ocenie punktowej.Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.Pod uwagę będzie brana m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, udział kosztów kwalifikowanych inwestycji objetych operacją, polegajacych na dostosowaniu gospodarstwa do wymagan okreslonych w Programie działan , dotyczacych warunków przechowania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie oraz to czy podmiot ubiegajacy sie o przyznanie pomocy , nie wystapił o pomoc w ramach typu operacji  : inwestycje majace na celu ochrone wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzacymi ze żródeł rolniczych" lub " Inwestycje w gospodarstwach położonych nz obszarach OSN".

W terminie 50 dni od zakończenia naboru wniosków zostanie opublikowana lista kolejnosci przysługiwania pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wnioskóu wraz z instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR.