150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Ogłoszenie o konkursie

Show the MENU

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 realizuje operację pod tytułem „XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski” oraz Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, której celem jest  zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, propagowanie prośrodowiskowego stylu życia i zachęcania do wprowadzania zasad gospodarowania sprzyjających ochronie gleb i produkcji bezpiecznej żywności oraz promowania osiągnięć w hodowli zwierząt wśród rolników, hodowców, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, organizacji okołorolniczych, doradców, przedsiębiorcy z województwa łódzkiego. Ponadto celem projektu jest również poprawa produktywności i konkurencyjności rynkowej podmiotów gospodarczych i sektora rolnego,  podnoszenie poziomu kreatywności i innowacyjności oraz wzmocnienia i profesjonalizacji  regionalnych instytucji otoczenia rolnictwa.

Jedną z form realizacji operacji jest konkurs na temat :”Konkurs wiedzy Rolnictwo ekologiczne”

Konkurs wiedzy Rolnictwo ekologiczne, jest jedną z form przekazu wiedzy i informacji z zakresu współczesnego europejskiego rolnictwa - realizacja Działania 9 – „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji” w ramach Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet 1: „Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Cel 1: „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o prowadzeniu  nowoczesnego stosującego innowacyjne rozwiązania oraz stosującego dobre i najlepsze praktyki rolnicze związane ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, ochroną środowiska i bioróżnorodności czy też stosowaniem systemu jakości żywności gospodarstwa rolnego, w nowych warunkach ekonomicznych i wymogach unijnych oraz jednocześnie promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, a także promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl

 

Regulamin Konkursu

Karta Zgłoszenia do 16 roku życia - wersja edytowalna

Karta Zgłoszenia do 16 roku życia

Karta Zgłoszenia - wersja edytowalna

Karta Zgłoszenia

Pytania Konkursowe