Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”

Show the MENU
08.09.2022

 

Konkurs plastyczny Odpoczywaj na wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje w 2022 roku trzecią edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”. Celem konkursu jest kreowanie wśród uczniów wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, pokazującej walory naturalne, dziedzictwo kulturowe i kulinarne oraz różnorodność przyrodniczą obszarów wiejskich. W konkursie nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby itp.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap szkolny zakończy się wyborem łącznie sześciu wyróżnionych prac z danej szkoły podstawowej tj.: trzy prace z I grupy (klasy 0-III szkoły podstawowej) oraz trzy prace z II grupy (klasy IV-VIII).

Etap wojewódzki to przekazanie z danej placówki edukacyjnej sześciu prac plastycznych zgodnie z regulaminem konkursu do 30 września 2022 r. do Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, adres: 95-011 Bratoszewice, ul. Nowości 32 (dotyczy szkół podstawowych z województwa łódzkiego).

Powołana przez Dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach komisja konkursowa wyłoni z wszystkich nadesłanych w terminie prac plastycznych po trzech laureatów z każdej grupy wiekowej i przekaże wyróżnione prace do 21 października 2022 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Etap ogólnopolski w MRiRW zakończy się wyborem trzech najlepszych prac w obydwu grupach wiekowych.

Zachęcamy dyrektorów szkół podstawowych do organizacji konkursu w swoich placówkach. 

Osoba do kontaktu z ŁODR zs. w Bratoszewicach:

Ewa Szewczyk tel. 519 301 047; e-mail: e [dot] szewczykatlodr-bratoszewice [dot] pl