UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Aktualne problemy rolnictwa ekologicznego

Show the MENU
18.11.2020

Niedawno zapraszaliśmy wszystkich zainteresowanych na internetową konferencję „Aktualne problemy rolnictwa ekologicznego” poświęconą prowadzeniu ekologicznego gospodarstwa. Odbyła się ona w dniu 5 listopada, w tej nowej zarówno dla nas, jak i dla słuchaczy formie. Tym razem kilka słów o merytorycznej zawartości tego spotkania.

Pierwszym prowadzącym była Pani Beata Pietrzyk - Dyrektor Jednostki Certyfikującej „Biocert Małopolska Sp. z o.o.”. Omówiła aktualnie obowiązujące przepisy ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego prowadzenia dokumentacji. Spotkało się to ze znacznym zainteresowaniem, ponieważ wśród słuchaczy było wielu aktywnych rolników ekologicznych.

Przedstawiła również obowiązujący w Polsce system kontroli w rolnictwie ekologicznym w Polsce, w którym uczestniczą:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – upoważniania jednostki certyfikujące do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów w rolnictwie ekologicznym,
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi i nad produkcją ekologiczną,
 • Polskie Centrum Akredytacji – organ akredytujący jednostki certyfikujące,  
 • Jednostki Certyfikujące – upoważnione do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i  cofania certyfikatów w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Wykładowczyni przypomniała także podstawowe elementy procesu certyfikacji (to szczególnie istotne dla gospodarstw dopiero zainteresowanych przestawianiem na system ekologiczny), na które składają się:

 • przyjęcie dokumentacji wnioskowej;
 • przegląd (ocena dokumentacji);
 • kontrola w gospodarstwie, pobór próbek (jeżeli dotyczy); kontrola obejmuje lustrację działek, lustrację obiektów oraz weryfikację dokumentów i rejestrów,
 • decyzja dotycząca certyfikacji;
 • nadzór w okresie ważności certyfikatu.

Kolejnymi prowadzącymi spotkanie byli przedstawiciele firmy „Probiotics Polska Sp. Z o.o.”, Panowie: Jacek Sekuła – Doradca Zarządu, Arkadiusz Kartus - Licencjonowany Doradca, Prezes Stowarzyszenia Polskich Sadowników Ekologicznych POLSKI EKOOWOC, Jan Golba - Zakład Żywności Ekologicznej SGGW,  Dyrektor ds. Certyfikacji Jednostki Certyfikującej „AGRO BIO TEST Sp. z o.o.”

Przedstawiono zagrożenia związane z niską zawartością próchnicy i wynikające z tego problemy magazynowania wody, pustynnienia, wyjałowienia i wymywania składników odżywczych. Podkreślono znaczenie związków próchnicznych jako substancji o wysokiej pojemności wodnej,  potrafiących zatrzymać  3 - 5 razy więcej wody niż same ważą.  Pojemność sorpcyjna związków próchnicznych przewyższa aż 4 - 12 razy pojemność części mineralnej i z tego względu próchnica odpowiada za 20 - 70% całkowitej pojemności sorpcyjnej gleby.

Prezentowane informacje dotyczyły jednak głównie pożytecznych mikroorganizmów oraz tego, jak i dlaczego warto je stosować w uprawach ekologicznych. Probiotechnologia oferuje programy naturalnych upraw z wykorzystaniem żywych, pożytecznych mikroorganizmów, organicznego odżywiania i biologicznej ochrony. Przypomnijmy, że probiotyki to żywe mikroorganizmy, wpływające korzystnie na organizm gospodarza. W glebie spełniają one wiele funkcji:

 • wytwarzają witaminy,  
 • regulują metabolizm procesów glebowych,  
 • rozkładają szkodliwe toksyny, ograniczają bądź eliminują pozostałości pestycydów,  
 • zwiększają odporność roślin na stres,   
 • skracają czas odnowy każdego organizmu po przebytej chorobie,
 • pomagają trawić i przyswajać związki, których organizm rośliny nie potrafi rozłożyć,
 • tworzą swoistego rodzaju "tarczę" uniemożliwiającą osiedlanie się    chorobotwórczych mikrobów,
 • poprawiają zdrowotność roślin i ograniczają zmiany fizjologiczne w roślinie szczególnie po zastosowaniu pestycydów,     
 • oddziaływują na ekspresję grzybów i ograniczanie poziomu mykotoksyn,   
 • przyspieszają zabliźnianie i regenerację nadziemnych i podziemnych części roślin ( gradobicia, wichury, uprawki),      
 • eliminują zagniwanie materii organicznej,
 • ograniczają obecność E. coli w ciekach i zbiornikach wodnych.

Wykładowcy omówili także bogatą ofertę probiotycznych preparatów firmy „Probiotics Polska Sp. Z o.o.”.


 

Andrzej Bartosik