Uwaga!!! Od 2 marca do 15 kwietnia 2020 r. w ARiMR można składać oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do wniosków z  poprzedniego roku - czytaj tutaj 

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

"Agroenergia"- program dla OZE w rolnictwie

Show the MENU
08.08.2019

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił realizację programu priorytetowego „Agroenergia” – od 7 lipca br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie. Będzie się on odbywał w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Przyjmuje się jednak, że umowy będą podpisywane najpóźniej do końca 2023 r., a środki będzie można wydawać do 31 grudnia 2025 r.

Program ma na celu kompleksowe wsparcie dla przedsięwzięć związanych z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko działalności prowadzonych przez rolników. Promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, przez co zakłada poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i polepszenie jakości powietrza. Pozwala też rolnikom na pozyskanie środków unowocześniających ich gospodarstwa.

Działanie skierowane jest wyłącznie do rolników indywidualnych, za których uważa się osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Dodatkowo wymaga się, by przez co najmniej od 5 lat zamieszkiwały w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i osobiście prowadziły przez ten czas to gospodarstwo.

Budżet programu przewidziany na lata 2019–2025 wynosi 200 mln złotych. Środki te mają być wydatkowane w dwojaki sposób – w formie bezzwrotnej i zwrotnej, przy czym na dotacje zarezerwowano kwotę 80 mln zł, a na pożyczki – 120 mln zł.

W przypadku tych pierwszych poziom wsparcia nie może przekraczać 40% kosztów kwalifikowanych i kwoty 800 tys. zł. Natomiast pożyczki mogą finansować do 100% kosztów kwalifikowanych i wynosić od 100 tys. zł do 2.000 tys. zł na jedno gospodarstwo rolne. Będą one udzielane na okres nie dłuższy niż 15 lat z możliwą karencją w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia. Pożyczka może być oprocentowana na warunkach preferencyjnych – wyznaczanych przez 3-miesięczny WIBOR plus 50 punktów bazowych, co obecnie daje 2,22% – jednak nie niżej niż 2% w skali roku albo na warunkach rynkowych. W tym drugim przypadku oprocentowanie będzie liczone na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody stóp referencyjnych i dyskontowych (DzUrz. UE C14, 10.01.2008 r., str. 6) – obecnie 2,87%.

Co ważne, regulamin naboru wniosków zastrzega, iż można składać tylko jeden wniosek o dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia, w ramach tej samej formy dofinansowania. Oznaczać to może, iż na dane przedsięwzięcie można ubiegać się albo o dotację, albo o pożyczkę. Również nie przewiduje się, by pożyczki mogły podlegać umorzeniu.

O wyżej wymienione wsparcie można będzie wnioskować na ściśle określone przedsięwzięcia, które zostały sklasyfikowane w 3 grupy:

       I.          Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej

Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

  1. energię ze źródeł odnawialnych
  2. ciepło odpadowe
  3. ciepło pochodzące z kogeneracji.

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku instalacji fotowoltaicznych wsparciu podlegają systemy o mocy od 50 kW do 1 MW, co oznacza, że mikroinstalacje o mocy do 50 kW są z programu wyłączone. Dla poszczególnych technologii OZE ujętych w tej grupie określono również maksymalny jednostkowy koszt brutto. I tak, dla wspomnianych systemów fotowoltaicznych wynosi on do 2,5 mln zł za megawat energii, dla kolektorów słonecznych – do 1 tys. zł/kW, dla pomp ciepła – od 4,0 do 4,2 tys. zł/kW, a np. dla biogazowni – do 15 mln zł/MW. Te ograniczenia mają zabezpieczać przed sztucznym zawyżaniem kosztów inwestycji.

Z finansowego wsparcia technologii objętych pierwszą grupą wyłącza się również przedsięwzięcia polegające na wykorzystywaniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, oraz inwestycje polegające na wykorzystaniu energii ze źródeł geotermalnych.

     II.          Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych

Działania polegające, m.in., na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:

  1. bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców
  2. technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody
  3. technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę
  4. technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów
  5. modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

             III.     Prace zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

  1. technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej
  2. technologie racjonalizacji zużycia ciepła
  3. modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej
  4. wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

Uzyskanie wsparcia dla inwestycji z tego zakresu jest uwarunkowane spełnieniem łącznie dwu wymogów: przeprowadzenie audytu energetycznego i dobór przedsięwzięć wynikający z jego rekomendacji oraz osiągnięcie oszczędności energii nie mniejszej niż 5% .

 Nadrzędnym kryterium otrzymania dofinansowania, które wynika z przyjętego celu głównego, tj. poprawy samowystarczalności energetycznej i lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, jest obligatoryjna realizacja inwestycji z pierwszej grupy Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej. Mogą jej towarzyszyć inwestycje z pozostałych zakresów. Istnieje też drugie ograniczenie – żeby otrzymać dofinansowanie na działania z drugiej grupy – Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów – trzeba zakładać wykorzystanie min. 80% powstałych paliw i substratów we własnym źródle.

Tyle, jeśli chodzi o zasygnalizowanie możliwości uzyskania dofinansowania do rozwoju technologii OZE w gospodarstwach rolnych. Program zawiera wiele innych uwarunkowań – szczegółowych informacji udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na koniec warto też wspomnieć, że tegoroczny nabór potrwa do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków, a wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW w Warszawie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem pod adresem:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Agroenergia”

Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie NFOŚiGW:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/


 

Dariusz Kosiorek

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

www.gramwzielone.pl