Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

"Agroenergia"- dofinansowanie do OZE w rolnictwie

Show the MENU
08.08.2019

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego

Program ma na celu kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Zakłada także poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej. Pozwala on jednocześnie rolnikom na pozyskanie środków unowocześniających gospodarstwo.

Program skierowany jest wyłącznie do rolników indywidualnych: ”Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.”

Program realizowany będzie w latach 2019-2025, Budżet na realizację programu wynosi dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania do 200 mln zł, z czego:

  • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 mln zł
  • dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 mln zł

Dofinansowanie w formie pożyczki może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, a w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 800 tys. zł.

Warunki dofinansowania:

Dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie od 100 tys. zł do 2 mln zł.

Oprocentowanie pożyczki na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku, na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6).

Główne rodzaje przedsięwzięć, które będą objęte dofinansowaniem to nowe źródła ciepła i energii elektrycznej.

Chodzi tu o przedsięwzięcia związane z budową nowych jednostek wytwórczych wraz z możliwością podłączenia ich do sieci dystrybucyjnej/przemysłowej, w których do produkcji wykorzystywane są:

  • źródła odnawialne
  • źródła kogeneracyjne
  • technologie wykorzystujące ciepło odpadowe.

Kolejną grupą są przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:

 1. technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców;
 2. technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody;
 3. technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę;
 4. technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów;
 5. modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

Ostatnią grupą są przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

 1. technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej;
 2. technologie racjonalizacji zużycia ciepła;
 3. modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej,
 4. Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach gospodarstw rolnych.

Dofinansowaniem mogą być objęte projekty kompleksowe, łączące źródło energii oraz system jej magazynowania. Wymagane jest tu uzasadnienie pod względem technicznym i ekonomicznym.

Z grupy przedsięwzięć wyłączone są:

  • inwestycje wykorzystujące instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, w tym odpadów i paliw pochodzących z odpadów komunalnych;
  • inwestycje wykorzystujące energię ze źródeł geotermalnych.

Skrócona lista załączników wymaganych do wniosku:

  • zaświadczenie o liczbie hektarów przeliczeniowych,
  • zaświadczenie o miejscu zameldowania, pobytu tymczasowego,
  • nakaz płatniczy podatku rolnego,
  • numer księgi wieczystej albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie gospodarstwa,
  • z urzędu skarbowego zaświadczenie potwierdzające wpis w ewidencji podatników podatku dochodowego, decyzja o wysokości podatku oraz deklaracja PIT w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej, zaświadczenie o dochodach z rolnictwa z tytułu prowadzenia działów specjalnych,
  • faktury i rachunki potwierdzające osiągnięte przychody i poniesione wydatki,
  • historia podstawowego rachunku bankowego,
  • uproszczony schemat technologiczny całego projektu,
  • dokumenty potwierdzające uzyskane dopłaty w ramach prowadzonego gospodarstwa,
  • udokumentowanie źródeł finansowania (jeżeli dotyczy),
  • model finansowy projektu w edytowalnej formie elektronicznej,
  • w zakresie pomocy publicznej, w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis lub inną. W zależności od przeznaczenia pomocy mogą być wymagane dodatkowe załączniki. Wówczas konieczność ich załączenia określa Generator wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku.
  • oświadczenie, że wytwórca energii elektrycznej zamierza przystąpić do aukcji i złoży ofertę dla energii elektrycznej, w pozostałych przypadkach udokumentowanie zbytu energii elektrycznej,
  • pozwolenie wodnoprawne (dotyczy małej elektrowni wodnej),
  • wyniki pomiarów wiatrów lub spodziewanej produktywności (dotyczy elektrowni wiatrowych).

Załączniki wymagane należy załączyć zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

Wnioski należy składać w terminie do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania środków. bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Agroenergia”

Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje dostępne na stronie NFOŚiGW:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/


 

Dariusz Kosiorek

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

www.gramwzielone.pl